SharePoint
Skip Navigation LinksUnionen Ericsson KistaGod Jul och ett Gott Nytt År

Merry Christmas and a Happy New Year


Årsmöte/Annual Meeting

Vi vill också nämna att Unionen Ericsson Kista kommer ha årsmöte den 13 februari 10:00 – 12:00 (separat mejl kommer ut i januari 2018 om detta).

Om ni vill lämna motion till årsmötet så ska detta skickas in senast 16 januari till unionen.ericsson.kista@ericsson.com (checklista motion: här)


Unionen Ericsson Kista will have the annual meeting 13:th February 10:00-12:00 (separate mail will be distributed January 2018). The meeting will be in Swedish only.

If You have an agenda item please send it to unionen.ericsson.kista@ericsson.com (in Swedish only) latest January 16:th.


 Senaste nyheterna

 

 

Lönerevision 2017 - Salary Review 2017https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-ericsson-kista/Sidor/Lönerevision 2017 - Salary Review 2017.aspxLönerevision 2017 - Salary Review 20172017-09-06T07:11:37Z<p>​</p> <h1><span lang="SV" style="color:#002060;">Lönerevision 2017</span></h1><p class="MsoNormal"><span style="color:#002060;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="color:#002060;">Under våren och sommaren har Unionen SAM förhandlat med företaget om formerna för årets lönerevision på Ericsson. </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="color:#002060;">Vi har tagit del av företagets tidplan och process. Målet är att nya lönen skall utbetalas i november med retroaktivitet från april. Det centrala avtalet är ett processlöneavtal med möjlighet att företaget och de fackliga parterna kan komma överens om avvikelser från det centrala avtalet. Vi har inte överenskommit om någon avvikelse för detta år. Totala procenten i år är 2 % i ökning räknat på alla Unionen medlemmar på alla siter i Sverige. </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="color:#002060;">Med start i september månad kommer lönesättande chef att kalla till lönesamtal chef medarbetare</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="color:#002060;">Lönesamtal:</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="color:#002060;">- Chef skall kalla till lönesamtalet<br>- Nyhet för året är att chef skall diskutera sitt förslag till nya lön med kronor med dig som anställd<br>- Chef skall motivera den nya lönen, inklusive <strong>prestationsbedömning</strong> och ni ska komma överens om detta<br>- Om man som medarbetare inte är nöjd med lönesamtalet kan man begära förstärkt lönesamtal där facklig representant deltager. </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="color:#002060;">Exempel på varför ett förstärkt lönesamtal begärs:<br>- Chef har inte kallat till lönesamtal<br>- Chef kan ej motivera den nya lönen<br>- Chef kan inte motivera prestationsbedömningen<br>- Förstärkt lönesamtal kan <strong>INTE</strong> begäras bara för att man är missnöjd med den nya lönen<br></span></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p> <h1><span style="color:#c00000;">Salary Review 2017</span></h1><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;">During summer & earlier, Unionen SAM has negotiated with the company regarding the model for this year's salary review at Ericsson.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;">We have taken note of the company's schedule and process. The Goal is that the new salaries are paid out in November, retroactively from April. The central agreement is a process salary agreement with possibility for the company and the unions to agree upon om deviations from the central agreement. We have not agreed upon any deviation this year. The increase for this year is 2% accounted by all Unionen members in all sites in Sweden. </span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;">From September, the salary reviewing manager will send out invitations for individual salary talks.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;">Salary talks:<br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;">- Manager will send out invitations for individual salary talks<br>- New: The manager shall discuss his/her proposal with you, who is an employee/reportee.<br>- The manager shall provide reasons for the new salary including the <strong>performance rating</strong> and you both shall agree on the new salary<br>- As an employee, if you are not satisfied regarding the individual salary talk, you can request for a re-inforced salary talk along with the participation of the union representatives.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:#c00000;">Examples, when a re-inforced individual salary talk can be requested<br>- The manager has not has individual salary talks<br>- The manager cannot provide reasons for the new salary<br>- The manager cannot justify performance rating<br>- A re-inforced individual salary talk <strong>CANNOT</strong> be requested if you are only dissatisfied with the new salary.</span></p>
Ericsson Campus Newshttps://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-ericsson-kista/Sidor/Ericsson Campus News.aspxEricsson Campus News2017-05-08T15:26:34Z<p>​​</p><p> ​​<img src="/klubb/unionen-ericsson-kista/PublishingImages/UNIONEN_GREEN_LOGO.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><p> </p><p lang="sv"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-5-0" lang="sv"><strong>Gällande Ericsson Campus News från 28 april nämns det att man tänker förändra omklädningsrummen i Ericsson Campus. Bland annat nämns att det finns tre olika servicenivåer, guld, silver och brons med olika prisklasser.</strong></span></p><p lang="sv"> ​</p><p lang="sv"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-5-0" lang="sv"><strong>Detta förslag är presenterat för facken men Unionen har varit tydliga med att det är en dålig idé. Trots fackens ståndpunkt har Ericsson ensidigt valt att driva igenom förslaget.</strong></span></p><p lang="sv"> </p><p lang="sv"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5 ms-rteThemeForeColor-5-0" lang="sv"><strong>Vänligen<br></strong></span><strong style="color:#1fa22e;font-family:calibri;font-size:13pt;text-decoration-style:solid;text-decoration-color:#1fa22e;">​Unionen Ericsson Kista​</strong></p>
Medlemsmöte måndag 24 april / Member Meeting Monday, April 24https://klubbwebb.unionen.se/klubb/unionen-ericsson-kista/Sidor/Medlemsmöte20170424.aspxMedlemsmöte måndag 24 april / Member Meeting Monday, April 242017-04-20T10:22:32Z<p>​​​​​​​​</p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Svenska: </strong></span></p><p>Agenda: </p><ol style="list-style-type:decimal;"><li><strong>Fika</strong> <strong>09.00 – 09.30</strong></li><li><strong>Möte svenska: 09.30 – 10.30 (svenska)</strong></li><li><strong>Möte engelska inklusive fika: 10.30 – 11.30 (engelska+fika)</strong></li></ol><p><strong>Plats: Conf KI 20 01 740 Lars Magnus</strong></p><p><strong>Mötesagenda:</strong></p><p>Mötet är öppet där ni kan ställa frågor. Några saker som Unionen Kista vill ta upp är: </p><ul><li>Löneavtalet</li><li>Information från företagsförhandlingarna (arbetsutskottet, AU)</li><li>Unionen-styrelsen presenteras</li></ul><p> </p><p>Vänliga hälsningar,</p><p><em>Annika Salomonsson</em></p><p><em>Ordförande Unionen Ericsson Kista</em></p><p> </p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>English</strong></span></p><p>Agenda: </p><ol style="list-style-type:decimal;"><li><strong>Fika 09.00 – 09.30</strong></li><li><strong>Meeting in Swedish 09.30 – 10.30 </strong></li><li><strong>Meeting in English including fika 10.30 – 11.30 (English + fika)</strong></li></ol><p><strong>Location: Conf KI 20 01 740 Lars Magnus</strong></p><p><strong>Meeting</strong> <strong>Agenda:</strong></p><p>It is an open meeting where You can ask questions. Things that Unionen Kista will bring up are e.g.:</p><ul><li>The new pay agreements</li><li>Information from the negotiations with the company (arbetsutskottet, AU)</li><li>The Unionen board presentation</li></ul><p><strong> </strong></p><p>Sincerely,</p><p><em>Annika Salomonsson</em></p><p><em>Chairman Unionen Ericsson Kista​</em></p>